Ocenianie kształtujące

W Liceum ASK doceniamy uczniów, a nie oceniamy.
Łączymy ocenianie kształtujące (informacje zwrotne w bieżącej pracy) z ocenami sumującymi (stopniami wyrażanymi cyfrą na koniec działu lub półrocza).
Co to jest OK?
Ocenianie kształtujące to częste ocenianie postępów ucznia ustnie lub pisemnie w taki sposób, który pomaga mu się uczyć.
Co ma na celu takie ocenianie?
• Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć i postępach, więc może się odbywać na bieżąco podczas lekcji (w formie informacji ustnej lub pisemnej, jako samoocena lub ocena koleżeńska) oraz po zakończeniu partii materiału (w formie pisemnej: sprawdzian, prezentacja, projekt, praca pisemna).
• Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, wdrażanie do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny.
• Motywowanie ucznia, udzielanie pomocy w nauce w postaci informacji o tym, co uczeń zrobił dobrze, a nad czym jeszcze warto popracować.
• Podanie propozycji konkretnych działań pomocnych w pokonywaniu trudności przez ucznia.

IMG_20210216160437_6482052450210156294

Jak nauczyciele Liceum ASK stosują elementy oceniania kształtującego?
• Określają cele lekcji i podają je uczniom na początku w sposób zrozumiały dla nich, dlatego uczniowie wiedzą, co na lekcji jest najważniejsze i niezbędne do zapamiętania.
• Ustalają wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy, więc uczniowie czują się bezpieczni, że nikt ich nie przyłapie na niewiedzy i mają większe szanse na osiągnięcie sukcesu.
• Budują pozytywną atmosferę podczas uczenia, ponieważ formułują pytania problemowe, które skłaniają do myślenia, ukazują szerszy kontekst, zachęcają do poszukiwania odpowiedzi i angażują w naukę.

Co zawiera taka ocena?
• Wskazanie pozytywnych elementów pracy.
• Wskazanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy.
• Wskazówki, w jaki sposób poprawić pracę.
• Wskazówki, w jakim kierunku pracować dalej.

Skip to content