Co?

Co oferuje szkoła?

Wiedza

Liceum ASK zapewnia uczniom możliwość opanowania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych.

Więcej o naszych metodach znajdziesz tu: 
Metody Liceum ASK

IMG_20210216160317_103960276652007836

Liceum ASK umożliwia uczniom przygotowanie się do kontynuowania nauki na studiach, szczególnie na kierunkach humanistycznych, społecznych i artystycznych w Polsce i za granicą.

IMG_20210216160415_7879325151704816911

Liceum ASK umożliwia uczniom rzetelne przygotowanie się do matury i przystąpienie do egzaminu maturalnego.
Liceum ASK oferuje rozszerzenia w zakresie: języka polskiego, historii, WOS, języka angielskiego.
Jednak każdy uczeń może tu stworzyć swój indywidualny profil, dlatego jeśli zgłosi potrzebę i zainteresowania dotyczące rozszerzenia innego przedmiotu, otrzyma taką możliwość.

IMG_20210216154131_6137285755226530032

Liceum ASK poza obowiązkowymi zajęciami proponuje konsultacje z nauczycielami oraz zajęcia pozalekcyjne z: rysunku, śpiewu, teatru, kreatywności (Destination Imagination lub Odyseja Umysłu) oraz organizowane kilka razy w roku praktyczne zajęcia przygotowujące samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu np. szycie, gotowanie, majsterkowanie, załatwianie spraw urzędowych i inne.
Również zajęcia z wychowania fizycznego poza realizacją podstawy programowej skupiają się na uprawianiu tych form aktywności fizycznej, które są atrakcyjne dla młodzieży (bieganie, pływanie, taniec, siłownia, joga, fitness).

IMG_20210216155954_4020676583774638442

Liceum ASK zapewnia czynny kontakt ze sztuką (teatr, rysunek, śpiew) poprzez zajęcia pozalekcyjne, projekty oraz udział w wydarzeniach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki. Umożliwia uczniom odkrywanie i rozwijanie pasji, które mogą być początkiem ich kariery zawodowej lub pozostać sposobem rozwijania swojej wrażliwości. (bieganie, pływanie, taniec, siłownia, joga, fitness).

jabłko jpg

W Liceum ASK każdy uczeń jest objęty opieką tutora, z którym indywidualnie spotyka się 2 razy w miesiącu na tutorialach, w czasie których planuje i omawia swoje cele związane z rozwojem osobistym lub naukowym (dydaktycznym).

Więcej o naszym tutoringu przeczytasz tu:
Tutoring w Liceum ASK

IMG_20210216154005_4633054438990003210

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Liceum ASK opiera się na wartościach, relacjach i kompetencjach. Zakłada harmonię między edukacją i wychowaniem. Szczególną uwagę zwraca na czynniki chroniące młodzież, skupia się na budowaniu poczucia wartości oraz pozytywnych relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej. Uwzględnia również czynniki ryzyka, o których mówią najnowsze badania naukowe.

147588395_240291284222212_3469380247979987881_n

Liceum ASK szczególną uwagę zwraca się na kształtowanie kompetencji kluczowych potrzebnych na rynku pracy, dlatego ważna jest równowaga między wiedzą, umiejętnościami i postawami uczniów. Szczególny nacisk jest kładziony na praktyczne wykorzystanie wiedzy i pracę zespołową, stąd główną metodą pracy jest projekt łączący wszystkie kompetencje.
8 kompetencji kluczowych:
1. kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji
2. kompetencje w zakresie wielojęzyczności
3. kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii ( STEM)
4. kompetencje cyfrowe
5. kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się
6. kompetencje obywatelskie
7. kompetencje w zakresie przedsiębiorczości
8. kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

deszcz jpg

Liceum ASK oferuje uczniom przestrzeń do poszukiwań własnej drogi zawodowej, która jest przygotowaniem do życia we współczesnym świecie. W związku z tym, że nauczyciele Liceum ASK są również zaangażowani w działalność organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, szczególną uwagę w pracy z uczniami zwracają na edukację globalną, kształtowanie postaw odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie oraz działalność charytatywną. Uczniowie, poznając potrzeby różnych środowisk, mogą rozpoznawać swoje zainteresowania i predyspozycje, a włączając się w działalność społeczną, praktycznie sprawdzają swoje umiejętności i w ten sposób przygotowują się do podjęcia świadomej decyzji o kierunku dalszej edukacji.
Liceum ASK oferuje również wolontariat międzypokoleniowy, czyli współpracę z seniorami.

146951232_455165292276138_7308694204336077281_n

Główną metodą pracy w Liceum ASK jest projekt edukacyjny, dlatego uczniowie pracują w blokach przedmiotowych po 2 godziny lekcyjne, a nauczyciele różnych przedmiotów dbają o korelację treści.
Projekt to zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
Nauczyciel pełni rolę osoby organizującej proces nauki oraz wspiera zespół podczas realizacji i prezentacji zadań.
Jakie korzyści daje metoda projektu?
• Pozwala na zaangażowanie wszystkich uczniów.
• Rozwija samodzielność i umiejętność współpracy w grupie rówieśniczej, integruje ją.
• Stymuluje rozwój poznawczy i emocjonalny.
• Uwzględnia indywidualne potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia.
• Rozwija myślenie twórcze.
• Wzmacnia motywację poznawczą.
• Pozwala łączyć znane metody pracy w nowy, skuteczny sposób.
• Wywołując pozytywne emocje sprawia, że nowa wiedza zostaje przetworzona i utrwalona w pamięci na długo.

ślimak jpg

W Liceum ASK pomoc jest udzielana uczniom:
• w bezpośredniej pracy na lekcjach przez dobrze przygotowanych nauczycieli uwzględniających indywidualne potrzeby uczniów
• przez tutorów podczas indywidualnych tutoriali
• poprzez realizację programu wychowawczo-profilaktycznego przez wychowawców i pozostałych pracowników szkoły
• przez specjalistów z instytucji prowadzonych przez KLANZĘ (bezpłatnie)

Skip to content