Metoda KLANZY

W Liceum ASK stosujemy styl nauczania, wychowania i animacji społeczno-kulturalnej, który wyzwala aktywność własną uczniów i pracowników szkoły zgodny z misją i wizją Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.
Głównym założeniem szkoły jest twierdzenie, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może go rozwijać. Celem nauczania i wychowania w Liceum ASK jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju osobowości młodych ludzi, którzy tu się uczą.
W Liceum ASK stosuje się autorską metodę organizacji procesu edukacyjnego, tj. Metodę KLANZY, która uwzględnia:

 • nawiązywanie kontaktów prowadzącego zajęcia z grupą i w grupie pomiędzy uczestnikami z wykorzystaniem zabaw integracyjnych
 • dbałość o dobrą atmosferę, życzliwość, otwartość, akceptację i szacunek dla każdego uczestnika zajęć
 • ustalanie zasad pracy w grupie i wprowadzenie ich po akceptacji przez wszystkich
 • celowe wykorzystanie przestrzeni i zwracanie uwagi na estetykę otoczenia
 • tworzenie warunków do uczenia się poprzez działanie, przeżywanie, odkrywanie i animowanie do rozwiązywania problemu za pomocą metod aktywizujących
 • dbanie o dobre samopoczucie uczestników, radosną atmosferę spotkań i relaks
 • wykorzystywanie tańca, ruchu, muzyki, zaskakujących sytuacji do wzmacniania energii lub odpoczynku członków grupy
 • dbanie o przebieg procesu grupowego i stopniowanie emocji w każdym działaniu z wyraźnym początkiem i zakończeniem
 • rzetelne wykorzystanie czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
 • stosowanie informacji zwrotnych, zwracanie uwagi na znaczenie i umiejętności życzliwego przekazu własnych odczuć w danym czasie i miejscu
 • podkreślanie dobrych cech i wskazywanie słabych w formie informacji o spostrzeżeniach przydatnych do refleksji o tym, co warto zmienić docenienie każdego włożonego trudu 
 • wykorzystywanie różnych środków – prostych i łatwych do zdobycia, a umożliwiających twórcze działanie.
Skip to content