CO NAS WYRÓŻNIA

Najważniejsze są dla nas:

RELACJE

WARTOŚCI

KOMPETENCJE

Wiedza

Liceum ASK zapewnia uczniom możliwość opanowania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych.

Więcej o naszych metodach znajdziesz tu: 
Metody Liceum ASK

IMG_20210216160317_103960276652007836

Liceum ASK umożliwia uczniom przygotowanie się do kontynuowania nauki na studiach, szczególnie na kierunkach humanistycznych, społecznych i artystycznych w Polsce i za granicą.

IMG_20210216160415_7879325151704816911

Liceum ASK umożliwia uczniom rzetelne przygotowanie się do matury i przystąpienie do egzaminu maturalnego.
Liceum ASK oferuje rozszerzenia w zakresie: języka polskiego i języka angielskiego.
Jednak każdy uczeń może tu stworzyć swój indywidualny profil, dlatego jeśli zgłosi potrzebę i zainteresowania dotyczące rozszerzenia innego przedmiotu, otrzyma taką możliwość.

IMG_20210216154131_6137285755226530032

Liceum ASK poza obowiązkowymi zajęciami proponuje konsultacje z nauczycielami oraz zajęcia pozalekcyjne z: rysunku, śpiewu, teatru, kreatywności.
Również zajęcia z wychowania fizycznego poza realizacją podstawy programowej skupiają się na uprawianiu tych form aktywności fizycznej, które są atrakcyjne dla młodzieży (bieganie, pływanie, taniec, siłownia, joga, fitness).

IMG_20210216155954_4020676583774638442

Liceum ASK zapewnia czynny kontakt ze sztuką (teatr, rysunek, śpiew) poprzez zajęcia pozalekcyjne, projekty oraz udział w wydarzeniach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki. Umożliwia uczniom odkrywanie i rozwijanie pasji, które mogą być początkiem ich kariery zawodowej lub pozostać sposobem rozwijania swojej wrażliwości. 

Współpraca

W Liceum ASK duży nacisk kładziony jest na współpracę i przygotowanie młodzieży do samodzielnego i odważnego funkcjonowania w społeczeństwie i we współczesnym świecie. Dlatego część zajęć związanych z realizacją podstawy programowej uczniowie naszej szkoły realizują poza budynkiem szkoły, m.in. w:
• laboratoriach Uniwersytetu w Białymstoku
• rozgłośni Radia Akadera
• Białostockim Teatrze Lalek
• sali gimnastycznej w SP 43
• instytucjach prowadzonych przez KLANZĘ.

W Liceum ASK uczniowie uczą się i poznają podczas:
• kilkudniowych wyjazdów edukacyjno- integracyjnych w czasie roku szkolnego (na tzw. zielonych i białych szkołach)
• wyjazdów i wyjść do instytucji kultury
• wyjazdów i wyjść do instytucji naukowych, co wiąże się z realizacją podstawy programowej i projektów edukacyjnych
• realizacji projektów o zasięgu międzynarodowym

Zajęcia w Liceum ASK są realizowane w formie stacjonarnej (również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) oraz w razie potrzeby w formie zdalnej.
Gdy tylko pozwalają na to przepisy prawa, stacjonarnie odbywają się zajęcia całych klas, spotkania indywidualne (konsultacje i tutoriale) oraz praca w zespołach.
W czasie nauki zdalnej wszystkie zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne są prowadzone online.

jabłko jpg

W Liceum ASK każdy uczeń jest objęty opieką tutora, z którym indywidualnie spotyka się 2 razy w miesiącu na tutorialach, w czasie których planuje i omawia swoje cele związane z rozwojem osobistym lub naukowym (dydaktycznym).

Więcej o naszym tutoringu przeczytasz tu:
Tutoring w Liceum ASK

IMG_20210216154005_4633054438990003210

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Liceum ASK opiera się na wartościach, relacjach i kompetencjach. Zakłada harmonię między edukacją i wychowaniem. Szczególną uwagę zwraca na czynniki chroniące młodzież, skupia się na budowaniu poczucia wartości oraz pozytywnych relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej. Uwzględnia również czynniki ryzyka, o których mówią najnowsze badania naukowe.

147588395_240291284222212_3469380247979987881_n

Liceum ASK szczególną uwagę zwraca się na kształtowanie kompetencji kluczowych potrzebnych na rynku pracy, dlatego ważna jest równowaga między wiedzą, umiejętnościami i postawami uczniów. Szczególny nacisk jest kładziony na praktyczne wykorzystanie wiedzy i pracę zespołową, stąd główną metodą pracy jest projekt łączący wszystkie kompetencje.
8 kompetencji kluczowych:
1. kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji
2. kompetencje w zakresie wielojęzyczności
3. kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii ( STEM)
4. kompetencje cyfrowe
5. kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się
6. kompetencje obywatelskie
7. kompetencje w zakresie przedsiębiorczości
8. kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

ślimak jpg

W Liceum ASK pomoc jest udzielana uczniom:
• w bezpośredniej pracy na lekcjach przez dobrze przygotowanych nauczycieli uwzględniających indywidualne potrzeby uczniów
• przez tutorów podczas indywidualnych tutoriali
• poprzez realizację programu wychowawczo-profilaktycznego przez wychowawców i pozostałych pracowników szkoły
• przez specjalistów z instytucji prowadzonych przez KLANZĘ (bezpłatnie)

JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY PSYCHOLOGA….

IMG_20210216154005_4633054438990003210

Tu będziesz mógł:

 •  wybrać własnego tutora
 • decydować o indywidualnej ścieżce rozwoju
 • uczyć się praktycznie poprzez działanie
 • odkrywać i rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
147588395_240291284222212_3469380247979987881_n

Tu znajdziesz przestrzeń do nauki i rozwoju:

 • praktyczne metody nauczania i umiejętności, które przygotowują do zawodów przyszłości
 • nauczanie blokowe
 • zajęcia poza budynkiem szkoły dzięki współpracy z instytucjami i uczelniami
 • wsparcie psychologiczne.
IMG_20210216160638_549969299123542236

Tu spotkasz nauczyciela, który:

 •  jest dobrze wykształcony i ma szerokie kompetencje
 • pracuje z pasją i ma dobry kontakt z młodzieżą
 • stosuje nowoczesne metody nauczania
 • jest twórczy, innowacyjny, elastyczny, odważny i spójny.
czapka studencka jpg

Jako absolwent Liceum ASK masz szansę:

 • dobrze zdać maturę
 • dostać się na studia
 • stać się liderem zaangażowanym społeczne
 • zdobyć szerokie kompetencje i umiejętności.
Skip to content